ความเป็นมา ของสถานีวิทยุ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77/2 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กระจายเสียงด้วยระบบ FM 103.00 MHz รับสัญญาณจากแม่ข่าย 100% ออกอากาศ 24ชั่วโมง ขณะนี้ได้ออกอากาศแล้ว ถ้าท่านรับฟังไม่ได้หรือไม่ชัดเจน ขอความกรุณาแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน แม่ข่าย โทร 042 214114-5 จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สถานีนี้สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อแรงงาน แรงศรัทธา ของตระกูล เกียรติมณีศรี "คุณเก็จภรณ์ เกียรติมณีศรี (โอว)" ซื้อที่ดิน 20 ไร่ น้อมถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นสมบัติ ของวัดป่าบ้านตาด เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตระกูลเกียรติมณีศรี สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาเต็มจิตเต็มใจถวายเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนด้วยเหนือเศียรเกล้า และเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐากสถานีวิทยุเสียงธรรมฯแห่งนี้ เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ให้เป็นภาระแก่วัดป่าบ้านตาดแต่อย่างใด #และจะดูแลมรดกธรรมขององค์หลวงตาจนชีวิตจะหาไม่ ขอกุศลผลบุญที่ได้สร้างมานี้ ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ